İnternet Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin  Aydınlatma Metni


Bünyesinde bulundurduğu diğer grup şirketleriyle birlikte Per Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş.. (kısaca “Şirket”) olarak kişisel veri güvenliği konusunu büyük bir hassasiyetle ele aldığımızı ve bu konuda gerekli yasal ve teknik çalışmaları yürüttüğümüzü tüm muhataplarımıza önemle bildirmek isteriz.

İnternet sitemizin ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat gereğince işlenmektedir. Bu konuda yine sayfamızda bulabileceğiniz Kullanım Koşulları ve Gizlilik sayfalarımızı inceleyiniz.

Ancak önemle belirtelim ki, Per Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş.. internet sitesinde yapılan yönlendirmelerde, (link verilen) diğer internet sitelerindeki veri güvenliği konusunda bir garanti sunamamaktadır. Bu konuda ilgili sayfanın veri güvenliği ile ilgili politikası dikkatlice incelenmelidir.


1. Hukuki Nitelik ve Kapsam


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü”  başlıklı (“KVK”) 10’uncu maddesi, verileri işlenen kimselerin onayları alınmadan önce bilgilendirilmelerini öngörmektedir.

KVK hükümlerine göre Per Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş.. “Veri Sorumlusu”dur. Bu çerçevede, aydınlatma yükümlülüğü ile veri sahiplerini veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi Kanunun 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir. 

Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirket, Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile KVK’nun 10’uncu maddesi hükmü uyarınca kişisel verileri, mevzuatta öngörülen sınırlar ve şartlar dahilinde işlediği hususunda veri sahiplerini bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.


2. Veri Sorumlusunun Kimliği


KVK’nun  3 üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu, internet sayfasını ziyaret ettiğiniz Per Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş.’dir.

İletişim bilgilerimiz aşağıdadır:

Adres: Atatürk Mah. Sedef Cad. 41. Ada ATA 4-5 B No: 31 Kat: 1 Daire: 6 ATAŞEHİR / İSTANBUL

Tel: +90 216 455 24 46

Web: www.perteknoloji.com

İrtibat Kişisi: Berke Kutluca | berke@perteknoloji.com

Veri İşleyen, veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi. 


3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları


Kişisel verileriniz KVK Kanunu’ndaki ilkeler doğrultusunda;

a. Per Teknoloji bünyesindeki grup şirketler ve yürütülen faaliyetler konusunda sosyal medya mecralarını da dahil ederek  tanıtım ve bilgilendirme yapmak, ayrıca, kurumsal hafızamızı zinde tutmak, geçmişte görev almış kurucu ve çalışanlarımıza vefa borcumuzu yerine getirmek adına arşiv niteliğinde görsellere yer vermek

b. Yatırımcılarımız ile olan ilişkiler çerçevesinde kamu oyuna yönelik kurumsal ve finansal içerikli bilgilendirme yükümlülüğümüzü yerine getirmek,
c. Şirket bünyesindeki Kuruluşlara ait özgün markalarla sunulan ürün, hizmet ve projelere ilgi duyan müşterilerimizin ve takipçilerimizin haberdar edilmesi,
d.Müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, web sitesi kullanıcıları ve takipçilerimize hızlı ve etkin bir iletişim, görüş ve önerilerini paylaşabilme imkanları sunulması, merak ettikleri konulara ilişkin sorularına cevap verilebilmesi,
e. Kullanıcılardan gelecek beğeni, görüş ve önerilere göre internet sitemiz, sosyal medya ve video platformlarımızda sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, gerekli düzenemelerin yapılması, oluşan hataların giderilmesi, bu doğrultuda ürün, proje ve hizmetlerin kalitesinin artırılması;
f. Per Teknoloji ailesine katılmak isteyen çalışan adaylarına doğrudan başvuru yapabilecekleri kanalların sunulması;
g. Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

amaçları doğrultusunda KVK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.


4. Kişisel Verileri İşlemeye İlişkin İlkelerimiz


Per Teknoloji olarak kişisel verileri;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi,
b) Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmeyi,    
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmayı,   
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmeyi

ilke edindik.


5. Kişisel Verilerin İşlenme Yolları


Verileriniz, Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan ilkelere uygun olacak şekilde, Per Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş.’de ancak açık rızanız alınmak kaydıyla işlenir.

Diğer yandan, Kanunun 5 nici maddesinde sayılan; kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkansızlık, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olan işlemeler, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması gibi uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde de kişisel veriler işlenebilir.


6. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Şirketimizde KVK Kanunu’na uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, sadece işin yapılabilmesi amacıyla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde Per Teknoloji kişisel verileri;

  • Yurt İçinde:

Kimlik ve iletişim bilgileri web sayfamızda yer alan Per Teknoloji bünyesindeki grup şirketlerimize(FullTraktör, FullAraba, FullTicari), diğer iş ve çözüm ortaklarına ve ifa yardımcısı konumundaki şirketlere aktarabilecektir.

  • Yurt Dışında:

Marka, ürün, hizmet ve projelerimiz konusunda sosyal medya, video platform vb mecralarda tanıtım ve farkındalık sağlanması, kurumsal elektronik iletişim kanalları için gerekli altyapı ve hizmetlerin tesisi, ihtiyaç duyulan nitelikte bilişim sistemleri, arşiv ya da bulut hizmetleriyle veri güvenliğinin sağlanması; iş faaliyetelerinin hızlı ve etkin biçimde yürütülmesi amacıyla günlük yaşamda yaygın ve kaçınılmaz olarak kullanılan anlık mesaj, video konferans, toplantı vb uygulamaların kullanılması kapsamında,

ABD menşeli;  Zoom, Whatsapp, Facebook, Instagram, Youtube ve Twitter’la bazı kimlik, iletişim, görsel ve işitsel kayıtlar gibi verilerinizi paylaşabilmektedir.

Bu araç ve kanallar üzerinden paylaşılan kişisel verileriniz,  hizmeti sunan firmaların yurt dışındaki sunucu ve sistemleri üzerinde işlenmektedir. Bu hizmetleri veren tedarikçilerin kişisel verilerinizin korunması konusunda aldığı güvenlik önlemleri konusunda ilgili kuruluşların Gizlilik Politikaları için aşağıda verilen göz atabilirsiniz:

  • Zoom Gizlilik Politikası (https://zoom.us/privacy)
  • Whatsapp Gizlilik Politikası (https://www.whatsapp.com/legal/client)
  • Instagram Gizlilik Politikası (https://help.instagram.com/519522125107875)
  • Twitter Gizlilik Politikası (https://twitter.com/en/privacy)
  • YouTube Gizlilik Politikası ( https://www.youtube.com/t/terms)

Kişisel verilerinizin paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.


7. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, proje ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; başta KVK Kanunu 4, 5 ve 6 ncı maddeleri ile 5651 sayılı Kanuna uygun bir şekilde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi ve sosyal medya mecralarından, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek, güncellenerek işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, bahse konu yöntem ve amaçlar doğrultusunda Şirket ve bünyemizdeki grup Şirketlerce sunduğumuz ürün ve/veya hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede tanıtımı, pazarlanması ve sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar dahilinde de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


8. Nasıl Koruyoruz?


Toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü tarafların özenle seçilmesi ve şirket içinde Gizlilik Politikamız’a riayet edilmesi sağlanmaktadır.


9. Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru


Kişisel veri sahipleri olarak, KVK Kanunu 11 inci maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz niteliğine göre, talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Ayrıca yürürlükte olan mevzuat uyarınca kişisel verilere ilişkin başvurular veri sahibinin bizzat kendisi tarafından yapılmak zorunda olduğundan başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri Per Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş.. tarafından internet sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendinizle ilgili olarak;

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. KVK Kanununun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


10. Başvurunun Yapılması


KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle İrtibat Kişisi Berke Kutluca adına berke@perteknoloji.com adresine ya da yazılı olarak şahsen, noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla iletebilirsiniz.

Başvuruda;

a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,

d) Talep konunuzun bulunması gerekmektedir.

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.